POMIARY OŚWIETLENIA NA STANOWISKACH PRACY

Wykonujemy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia stanowisk pracy w zakładach pracy, biurach, halach.

Dlaczego potrzebne jest dokonanie pomiaru?   

Ponieważ zgodnie z § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca będzie mógł potwierdzić, iż pracownikom zostało zapewnione oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych zPolskimi Normami. Pomiary powinny być wykonane ponownie na tych stanowiskach pracy, na których poprzednie pomiary wykazały, że oświetlenie było niewystarczające, a także tam, gdzie zmieniono rodzaj źródła światła elektrycznego.

Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego dobrze jest przeprowadzić w następujących sytuacjach:
– po oddaniu pomieszczeń do użytku, po zmianie rodzaju oświetlenia, np. z jarzeniowego na energooszczędne lub po wymianie zużytych żarówek na nowe, ale o innej mocy;
– po zmianie aranżacji pomieszczenia, np. po wybudowaniu (lub wyburzeniu) w pomieszczeniu ścianek działowych itp., kiedy natężenie oświetlenia może się pogorszyć.
Dla dobrej jakości oświetlenia istotne jest, aby obok wymaganego natężenia oświetlenia, spełnione były inne jakościowe i ilościowe potrzeby. Wymagania oświetleniowe wynikają bowiem z uwzględnienia trzech podstawowych potrzeb człowieka:
1) wygody widzenia - oświetlenie, przy którym człowiek (uczeń, nauczyciel, księgowa itd.) czuje się dobrze, co pośrednio korzystnie wpływa również na wzrost wydajności pracy i nauki;
2) wydolności wzrokowej, przy której pracownicy są w stanie wykonywać prace wzrokowe nawet w trudnych warunkach i w wydłużonym czasie;
3) bezpieczeństwa.

Na jakość oświetlenia mają wpływ takie parametry, jak:
1) luminancja i jej rozkład, oznaczające natężenie światła padającego na oświetlaną płaszczyznę, czyli ilość światła, które jest emitowane przez źródło oraz równomierność oświetlenia tej płaszczyzny; jednostką luminancji jest luks (lx);
2) natężenie oświetlenia rozumiane jako jego intensywność;
3) olśnienie, które jest zjawiskiem negatywnym i polega na chwilowym oślepieniu najczęściej powodowanym odblaskami od błyszczącej powierzchni;
4) kierunkowość światła, tzn. stopień jego rozproszenia lub skupienia;
5) oddawanie barw i wygląd barwy światła – barwy światła wywierają różny wpływ na nasze samopoczucie, a w konsekwencji na jakość naszej pracy lub nauki;
6) migotanie – odnoszące się głównie do świetlówek (jarzeniówek), których wadą jest to, że ich światło zapala się i gaśnie kilkadziesiąt razy na sekundę, co w dłuższym czasie jest męczące.

Rozkład luminancji wpływa na poziom adaptacji wzroku i tym samym na widzialność wykonywanych czynności. Właściwie dobrana luminancja jest niezbędna dla ostrości widzenia, czułości kontrastowej (rozróżnianie małych różnic oświetlenia) oraz dla sprawności wzroku (takich jak akomodacja, zbieżność widzenia, zwężanie źrenic, ruchy oczu itp.). Równomierny rozkład luminancji w polu widzenia wpływa również na wygodę widzenia.

Natężenie oświetlenia i jego rozkład mają duży wpływ na to, jak szybko, bezpiecznie i komfortowo osoba spostrzega i wykonuje zadanie wzrokowe. Wszystkie wartości natężenia oświetlenia podane niżej są efektywnymi, eksploatacyjnymi wartościami natężenia oświetlenia, zapewniającymi niezbędną wygodę widzenia i jego wydolność.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Dysponujemy urządzeniami wzorcowanymi przez Zespół Laboratoriów Wzorcujących Urzędu Miar w Łodzi.

Copyright © 2013 EKSPERT. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms