KONTROLA ZUS W TWOJEJ FIRMIE - PIERWSZE KŁOPOTY

  • Kontrola ZUS może Cię przygnieść...
    Kontrola ZUS może Cię przygnieść...

Kontrola przeprowadzana przez ZUS jest na tyle niebezpieczna jak inspektor kontroli który ją przeprowadza.

Generalnie wszyscy obawiają się kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, VAT+u itp. związanych z aparatem skarbowym. Mało kto zdaje sobie sprawe, jak przykre konsekwencje mogą być rezultatem kontroli ZUS w naszej firmie.

Ustawowo kontrola ZUS obejmować może zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

1) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;
2) prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład;
3) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
4) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
5) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
6) dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek

 

Niby wygląda niegroźnie, a jednak w trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli ZUS ma prawo:
1) badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli;
1a) dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek;
2) zabezpieczać zebrane dowody;
3) żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego;
4) legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
5) przesłuchiwać świadków;
6) przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego.

Inspektor kontroli ZUS wykorzystuje dla celów kontroli informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek, oznacza to, że sprawdzi Twój przebieg zatrudnienia od 1999 roku jeżeli bedzie to miało wpływ na rozstrzygnięcia ustaleń kontroli.

Kontrolowana firma, czyli my przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani:
1) udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów;
1a) udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalegają z opłatą należności z tytułu składek;
2) sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora kontroli Zakładu;
3) zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym udostępnić środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz inne niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje płatnik;
4) udzielać wyjaśnień kontrolującemu;
5) przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji finansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek.
Powyższych czynności dokonać musimy nieodpłatnie. W sprawach objętych zakresem kontroli płatnik składek, przedsiębiorca ma obowiązek, w wyznaczonym terminie, dostarczyć inspektorowi kontroli ZUS żądane przez niego dokumenty.

Dlaczego kontrola ZUS może być niebezpieczna i fatalna w skutkach dla firm? Wymienię tylko kilka powszednich przykładów:
-ustalenia nieprawidłowych rozliczeń - i obowiązek skorygowania dokumentów rozliczeniowych (jeżeli powstaje niedopłata skłądek - obowiązek dopłaty naleznych składek),
-przekwalifikowanie umów o dzieło na umowy o zlecenie i naliczenie od wypłat wynagrodzenia za dzieło składek na ubeziecznia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, często także Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
-stwierdzenie żle wystawionych za świadczeń dla potrzeb ubezpieczeń społecznych (Z-3, Rp-7) a co za tym idzie mozliwość stwierdzenia przez wydziały merytoryczne nadpłaty wypłaconych świadczeń i żądania zwrotu nienależnie otrzymanych zasiłków chorobowych, wypadkowych, macierzyńskich czy opiekuńczych. Podobnie gdy błedy są w RP-7 może to skutkować koniecznością wydania decyzji zamiennej określającej wysokość świadczenia czy to emerytalnego czy też rentowego. W sytuacji gdy wypłacano zawyżoną kwotę emerytury cz renty - wydział przyznawania emerytur i rent/ruchu emerytur i rent może żądać zwrotu nadpłaconych świadczeń.
-stwierdzenie w trakcie kontroli nowych okoliczności o których ZUS nie wiedział wcześniej mających wpływ na wydane prawomocne decyzjie przynające prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub też swiadczeń emerytalno-rentowych.
-stwierdzenie wadliwego mechanizmu outsourcingu pracowniczego - i tym samym zdefiniowania nowego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest praca (powoduje to odpis składek u jednej firmy i przypis składek w innej firmie),
-wyjawienie majątku skutkujące możliwością ustanowienie wpisu przymusowego w księgę wieczystą na nieruchomości lub ustanowienia zastawu na ruchomości (np. uniemożliwienie sprzedaży samochodów).

Jeżeli masz wątpliwość czy wszystko jest tak jak należy, możemy uczestniczyć w czynnościach kontrolnych jako osoba upowazniona. Możemy przygotować Cię na kontrolę zarówno okresową jak i doraźną (w sprawie krótkiego zatrudnienia, wysokiego wynagrodzenia na umowie o pracę i szybkiejniezdolności do pracy, wysokich zasiłków wypłacanych z ZUS, wyjawień majątku i innych skomplikoanych sytuacji kontrolnych.

Pomoże Ci w tym były inspektor kontroli ZUS - Daniel Kaparuk.

Nota inforacyjna: 

DANIEL KAPARUK - posiada wykształcenie administracyjne, doktoranckie w zakresie ekonomii, menadżerskie (MBA). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa pracy (Uniwersytet Warszawski), zarządzanie BHP, studia przygotowania pedagogicznego, Skarbowość, Finanse i rachunkowość podatkową (Akademia Ekonomiczna w Katowicach). Obecnie studiuje także Executive Doctor of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Posiada doświadczenie w pracy w charakterze wykładowcy (m.in. na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Sądów, Inkubatora Przedsiębiorczości, jednostek budżetowych i firm prywatnych), posiada ponad 17 letnie doświadczenie zawodowe w ZUS, w tym jako inspektor kontroli ZUS, doświadczenie w charakterze Doradcy Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług (KSU), specjalisty ds. BHP, księgowego, naczelnika wydziału rozbudowy miasta i inwestycji. Szereg lat prowadził własną działalność gospodarczą zarówno jako osoba fizyczna, a także w formie spółki prawa handlowego jako Prezes Zarządu, następnie Prokurent samoistny. Współpracował i realizował czynności zawodowe zarówno w administracji, samorządzie, fundacjach, prasie lokalnej oraz biznesie. Jest certyfikowanym specjalistą ds. BHP i prawa pracy, audytorem systemu zarządzania bhp, szerokie doświadczenia zawodowe wraz z wykształceniem stanowią znakomity fundament wiedzy o funkcjonowaniu systemów kontrolnych, prawa pracy, bhp, ZUS.

Copyright © 2013 EKSPERT. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms